แบบทดสอบ คุณเป็นพนักงานของ “ฉันไม่รู้” หรือไม่

Posted by

แบบทดสอบ คุณเป็นพนักงานที่มี “ติดอยู่ในกรอบ” หรือ “พร้อมเรียนรู้” คุณมี Minset แบบไหน Growth Minset หรือ Fix Minset?

ความคิด หรือกระบวนการคิดของแต่ละบุคคลให้แสดงออกผ่านพฤติกรรมและทัศนคติด้วยปัจจัยตั้งแต่ความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ชีวิต การเลี้ยงดู ครอบครัว การศึกษา และสังคมรอบตัว แต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน และ Minset ซึ่งเป็นผลผลิตของปัจจัยข้างต้นจะ ให้ “หยั่งราก” ในตัวตนของบุคคลนั้น ซึ่ง ดร.แครอล สเวค นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด การ์ดได้แบ่ง Minset ออกเป็น ประเภท คือ ความคิดการเจริญเติบโต และ ทัศนคติคงที่

Growth Minset คือ มุมมองของการเชื่อว่าเราสามารถเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ถ้าเราลองฝึกฝน ในขณะที่ Fix Minset คือการมองว่าเราแต่ละคนมีความถนัด ความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพเป็นของตัวเอง และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได้มากนัก

ในวัฒนธรรมการทำงาน พนักงานสามารถแบ่งได้เป็น กลุ่ม คือ กลุ่มที่มี Growth Minset และกลุ่มที่มี Fix Minset ผู้ที่มี Growth Minset คือพนักงานที่มีคุณสมบัติสำคัญที่บริษัทต้องการ แบบทดสอบวันนี้ แล้วจะช่วยบอกว่าคุณเป็นพนักงานที่มี Fix Minset หรือ Growth Minset หรือไม่?

ทำแบบทดสอบด้านล่างนี้